Në datat 9-10 qershor, “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, organizoi në bashkëpunim me ASPA sesionin e dytë të trainimeve mbi rolin e pushtetit vendor në procesin e integrimit evropian.
Sesionet e trainimeve me grupin e dytë të stafeve të Njësive të Integrimit Evropian u zhvilluan në qytetin e Vlorës.

09 Qer 2022, 10 Qer 2022

Në datat 1-2 qershor, Projekti “Bashkitë për në Evropë” një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, së bashku me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), ka nisur serinë e trainimeve “Mbi Integrimin Evropian në Nivel Vendor”.
Në trainimin e parë, zhvilluar në Krujë, u zhvilluan diskutime dhe u ndanë përvoja mbi sfidat dhe përfitimet e integrimit evropian në nivel vendor. 

01 Qer 2022, 02 Qer 2022

Takimi i frytshëm mes ekipit të Delegacionit të BE dhe Kryetarit të Bashkisë Kukës. U diskutua për promovimin e potencialeve ekonomike dhe turistike të zonës, si dhe për nevojat kryesore të popullsisë vendase. 
Pushteti vendor është ofruesi i shërbimeve më pranë qytetarëve dhe ka një rol thelbësor në procesin e integrimit në BE. U theksua se mbi 70 për qind e legjislacionit të Bashkimit Evropian zbatohet në nivel lokal. Prandaj, një përfshirje më e madhe e bashkive në këtë proces është e nevojshme dhe Bashkimi Evropian vazhdon të rrisë asistencën për pushtetin vendor.

01 Qer 2022

Ekipi i Projektit “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, iu bashkua me kënaqesi Takimit Teknik të Rrjetit të Pikave Kombetare te Kontaktit (NCP) të Horizon Europe, organizuar nga Agjensia Kombetare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin (AKKSHI), në cilësinë e Koordinatorit Kombëtar të Programit, nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe në bashkëpunim me BpE. 

11 Maj 2022

Projektet “BE për Bashkitë” dhe “Bashkitë për në Evropë 2.0”, të financuara nga Bashkimi Evropian kanë vazhduar në qytetin e Elbasanit, serinë e seancave informuese mbi Thirrjen e Dytë të Skemës së Granteve të “BE për Bashkitë”, ku kanë marrë pjesë stafet e Njësive të Integrimit Evropian, në bashkitë e rajonit të Shqipërisë së mesme.

11 Maj 2022

Në datën 12 prill 2022, projekti “BE për bashkitë” në bashkëpunim me projektin “Bashkitë për në Evropë”, dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, kanë zhvilluar në Tiranë takimin rrjetëzues me pjesëmarrjen e drejtuesve të Njësive të Integrimit Evropian në 61 bashkitë e Shqipërisë, si dhe përfaqësues nga bashkitë e vendeve të Evropës Juglindore.

04 Maj 2022