Skip to main content

Tranzicioni i gjelbër dhe digjital, Evropa nuk mund t'i lërë pas zonat e saj të vogla urbane

Zonat urbane me më pak se 500,000 banorë strehojnë rreth 66% të banorëve urbanë të Evropës dhe luajnë një rol thelbësor në realizimin e tranzicionit digjital dhe të gjelbër. Për këtë arsye, në një opinion të miratuar nga Komiteti Evropian i Rajoneve në seancën plenare të 1 dhjetorit, liderët rajonalë dhe vendorë kërkojnë mbështetje financiare për zonat më të vogla urbane, për të siguruar një zhvillim të ekuilibruar territorial.
Zonat e vogla urbane janë një pjesë e rëndësishme e strukturës territoriale, sociale dhe ekonomike të Evropës. Ato janë qendra për ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm dhe vende me cilësi të mirë jetese. Rreth 70% e popullsisë së Evropës jeton në zona urbane, por rreth 66% e banorëve urbanë të Evropës banojnë në zona urbane me më pak se 500,000 banorë.
Zonat e vogla urbane mund të funksionojnë si pika ankorimi ekonomike dhe sociale për rajonet më të gjera, si dhe të sigurojnë një Bashkim Evropian të mëtejshëm koheziv.
Mungesa e burimeve financiare dhe kapacitetet relativisht të ulëta institucionale në krahasim me vendet e tjera janë vetëm disa probleme me të cilat përballen zonat e vogla urbane. Pandemia e COVID-19, si dhe tranzicioni i gjelbër dhe digjital dhe integrimi i migrantëve, veçanërisht si rezultat i luftës në Ukrainë, kanë sjellë sfida të mëtejshme për zonat e vogla urbane, si qendrat e qyteteve të shpopulluara, puna në internet, më shumë shpenzime për shërbimet bazë shëndetësore, kërkesën në rritje për infrastrukturën e gjelbër-blu dhe reduktimin e buxheteve bashkiake. Për të përmirësuar kapacitetet e zonave të vogla urbane dhe për të siguruar një tranzicion të drejtë të gjelbër dhe digjital, Komiteti Evropian i Rajoneve paraqiti një sërë rekomandimesh në opinionin "Zonat e vogla urbane si aktorë kryesorë për të menaxhuar një tranzicion të drejtë", gjatë seancës plenare më 1 dhjetor.
Anëtarët e Komitetit të Rajoneve theksuan se duhet të sigurohet financimi i BE-së për zonat që përballen me vështirësi të konsiderueshme në arritjen e një tranzicioni të drejtë, drejt një ekonomie të gjelbër dhe digjitale, në mënyrë që ata të mund të përmirësojnë situatën e tyre dhe të rrisin shanset për të mbetur zona tërheqëse me një rol për të luajtur në modelin e vendbanimeve të Evropës. Për më tepër, qytetet dhe rajonet i kërkuan Komisionit Evropian që të përgatisë një fushatë komunikimi për të nxjerrë në pah ndikimin e mbështetjes së BE-së në jetën e përditshme të njerëzve që jetojnë në vende të vogla dhe të rekomandojë mbështetjen e zonave të vogla urbane për të siguruar njohuri se si të trajtohet gjelbërimi, digjitalja ose sfidat e tranzicionit demografik.
Raportuesi Kieran McCarthy, anëtar i Këshillit Bashkiak të Corkut, tha: "BE-ja u ofron qyteteve mundësi të mëdha për të përqafuar tranzicionin e gjelbër dhe digjital. Megjithatë, zonat më të vogla urbane janë lënë pas. Ato kanë kapacitete të kufizuara administrative, si dhe mjete e njohuri për të përfituar plotësisht nga iniciativat e BE-së. Bashkimi i pikave të sinergjive të ndryshme është thelbësor për të arritur një zhvillim të balancuar territorial dhe për të mbështetur qytetet me përmasa të vogla përmes një qasjeje më të targetuar."