Skip to main content

Rreth nesh

Projekti Bashkitë për në Evropë, është një nismë e Bashkimit e Evropian, e cila synon forcimin e kapaciteteve të qeverisjes së nivelit lokal në lidhje me BE-në dhe nevojën për të angazhuar më shumë pushtetin lokal në lidhje me çështjet e BE të lidhura me komunikimin.
Objektivat tona janë:

NDËRTIMI I INSTITUCIONEVE

 • Përfundimi i procesit të ngritjes së Njësive të Integrimit, si pjesë integrale e strukturës organizative të Bashkive
 • Rishikimi i procedurave për funksionimin dhe punën e përditshme të Njësive të Integrimit Evropian
 • Mbështetje e Njësive të Integrimit, për të përmirësuar sistemin e raportimit
 • Organizimi i aktiviteteve rrjetëzuese mes Njësive të Integrimit Evropian dhe ndarje eksperiencash mes tyre
 • Mbështetje e mentorimit dhe trajnimit koleg-me-koleg

NDËRTIMI I KAPACITETEVE

 • Forcimi i kapaciteteve të stafeve të Njësive të Integrimit Evropian, për informimin e kolegëve, mbi politikat e BE dhe proçesin e negociatave
 • Vizita studimore dhe seminare të organizuara nga BpE
 • Vizita dhe seminare përmes bashkëpunimit me programin e TAIEX (Instrumenti i Komisionit Evropian për Asistencën Teknike dhe Shkëmbimin e Informacionit)
 • Rritje e ndërgjegjësimit të administratës lokale mbi rolet, proceset dhe detyrimet e anëtarësimit
 • Seminare me zyrtarë të lartë të bashkive
 • Trainime të stafeve të administratës lokale, mbi procesin e integrimit

INFORMIMI DHE QASJA NE FONDET E BE

 • Mbështetje për rritjen e numrit të aplikimeve në projekte nga ana e bashkive
 • Zhvillimi i udhëzuesve praktikë, në lidhje me aplikimet për projekte
 • Organizimi i trainimeve gjatë thirrjeve të hapura për projekte
 • Organizimi i seancave online, mbi mësimet e nxjerra nga proceset e aplikimeve
 • Mbështetje gjatë procesit të zbatimit të projekteve
 • Forcim i kapaciteteve të bashkive për plotësimin e kërkesave dhe menaxhimin e procedurave të granteve
 • Mbështetje ad-hoc Ministrisë përkatëse, për programimin dhe zbatimin e programeve të financuara nga BE

TRAINIME PËR ÇËSHTJET E LIDHURA ME BE

 • Pasurimi i kurikulës së trainimeve dhe librarisë së ASPA, për çështjet e lidhura me BE, rolin e qeverisjes lokale në procesin e integrimit
 • Kryerja e vlerësimit të nevojave për trainime për administratën bashkiake
 • Rishikimi dhe përditësimi i kurikulës së trainimeve
 • Koordinimi i metodologjisë së trainimeve të BpE me atë të ASPA

VLERËSIMI I PERFORMANCËS

 • Mbështetje për krijimin e një sistemi monitorimi, për zbatimin e rekomandimeve të procesit të Vlerësimit të Performancës së Bashkive në kuadër të Integrimit Evropian të Shqipërisë (“Mapping”), me perfshirjen e shoqerise civile dhe keshillave bashkiake
 • Mbështetje Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, për rishikimin e udhëzimeve dhe kalendarit të Vlerësimit të Performancës 
 • Mbështetje Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore për përgatitjen e “pasaportës së indikatorëve”
 • Mbështetje për përgatitjen, konsultimin dhe shpërndarjen e përvitshme të Raportit të Vlerësimit të Performancës
 • Mbështetje institucioneve të përfshira, për përmirësimin e kuadrit institucional dhe ligjor për monitorimin e performancës

KOMUNIKIMI & PËRHAPJA E INFORMACIONIT

 • Asistencë Ministrisë së Brendshme, për ngritjen dhe funksionimin e sistemit të menaxhimit të informacionit për financimet e huaja në nivel vendor (projekte të zbatuara nga bashkitë)
 • Integrimi i mjeteve të komunikimit në një portal unik të Bashkitë për në Evropë
 • Zhvillim i një aplikacioni mobile për qasjen në platformën e intranetit
 • Përditësimi dhe rritja e mbështetjes së mediave sociale të BpE

ORGANIZIMI I AKTIVITETEVE NGA NJËSITË E INTEGRIMIT

 • Mbështetje NJIE për organizimin e aktiviteteve publike • Mbështetje NJIE për organizimin e fushatave tremujore tematike
 • Hartim i kalendarit të aktiviteteve
 • Mbështetje e Delegacionit të BE dhe Njësive të Integrimit Evropian për organizimin e aktiviteteve të Javëve të Evropës