Artikull mbi Politikat e Komisionit Evropian për përcjelljen e informacionit më pranë qytetarëve

Dr. M. Irene Paolino

Europe Direct Puglia

EU Information Office

University of Bari "Aldo Moro"

E nderuar Znj. Paolino, përse zyrat e informacionit të BE-së janë hapur në Itali dhe cili është roli i tyre?

Duke pasur parasysh konsideratat e lartpërmendura, qytetarët dhe bizneset duhet të informohen në mënyrë efektive për të drejtat e tyre dhe mundësitë që dalin nga BE. Për ta bërë këtë në mënyrën më të drejtpërdrejtë dhe më efikase të mundshme, Komisioni ka ngritur në kohë një sërë shërbimesh në partneritet me aktorë të ndryshëm në Shtetet Anëtare.

Shërbimet bashkëveprojnë me publikun në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, duke ju përgjigjur kërkesave për informacion ose ndihmë/asistencë. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në komunikimin me qytetarët dhe bizneset, por edhe në dëgjimin e reagimeve të tyre dhe mësimit nga nevojat e tyre.

Objektivi themelor i një zyre informacioni në BE-së është që të fuqizojë qytetarët për të qenë më të informuar mbi BE-në për të shprehur mendimet e tyre mbi çështjet evropiane. Në vijim të angazhimit dhe vullnetit të shprehur të Z. Juncker, President i KE, “Të gjitha aktivitetet tona janë të organizuara në mënyrë të tillë që qytetarët të kuptojnë se BE po punon për të përmirësuar jetën e tyre dhe se ata mund të angazhohen me BE-në, që ata të ndiejnë se shqetësimet e tyre merren në konsideratë gjatë procesit të vendimmarrjes evropiane dhe se ata kanë njohuri për të drejtat e tyre në BE. Në këtë kuptim, objektivi ynë është një objektiv i përbashkët”.

Aktualisht ne mund të sjellim rreth 22 shërbime të ndryshme të BE-së që aktualisht veprojnë në Shtetet Anëtare, ku qytetarët dhe bizneset mund të marrin përgjigje për pyetjet e tyre. Secili shërbim ofron mbështetje specifike në një fushë të caktuar, duke filluar nga informacioni i përgjithshëm rreth BE-së deri në çështje më specifike, si psh. si mund të gjendet një vend pune, një partner biznesi ose një grant.

Në praktikë, ekziston një pikë kontakti për të gjithë, për nevoja të ndryshme, për palët e ndryshme të interesit. Me këto shërbime informacioni, Komisioni përpiqet të mos jetë shumë larg nga njerëzit dhe të drejtojë qytetarët dhe bizneset në shërbimet më të përshtatshme sipas kërkesave të tyre.

 

Kur e miratoi Komisioni këtë qasje të re të sigurimit të informacionit dhe ofrimit të tij të përshtatur specifikisht për qytetarët?

Zbatimi gradual i strategjisë së informacionit dhe komunikimit, i përshtatur për nevojat e qytetarëve, u vendos me bashkëpunimin e plotë të VA dhe filloi rreth vitit 2000 (COM (2002) 350). Brenda kësaj strategjie, gradualisht me kalimin e kohës, janë zhvilluar shumë informacione dhe ndërfaqe transmetimi dokumentesh të BE-së, si dhe rrjete që përfshijnë mbi 700 qendra, të cilat ofrojnë një prezencë fizike në të gjitha Shtetet Anëtare,

Këto ndërfaqe transmetimi dhe rrjete, të koordinuara nga KE, më specifikisht DG PRESS ishte përgjegjës, ishin të dizajnuara për të afruar informacionin tek njerëzit. Përveç tyre, ishin edhe rreth 550 ekspertë të “Ekipit të Evropës”. Megjithatë, rrjetet dhe ndërfaqet e transmetimit ishin kryesisht rezultat i një partneriteti me shtetet anëtare dhe para së gjithash me autoritetet lokale. Përvoja e tyre, fleksibiliteti dhe afërsia e menjëhershme me shoqërinë civile dhe publikun e gjerë i bëjnë ato një instrument të favorizuar për të përkthyer në praktikë parimin e decentralizimit të informacionit. Potenciali i tyre ishte i madh dhe efektiv.

Para vitit 2005, këto rrjete ishin si vijon:

  • 3 qendra të mëdha kombëtare për informacion dhe dokumentacion në Paris, Lisbonë dhe Romë; 
  • 3 qendra ndër-rajonale për informacion dhe dokumentacion në Selanik, Napoli dhe Berlin; 
  • 142 Pika Informacioni Europian (PIE);
  • 134 Informacion rural dhe animacion Carrefours;
  • 328 Qendra Europiane për Dokumentim (QED).

Këto ndërfaqe transmetimi dhe rrjete ishin qendra të pavarura të drejtuara nga strukturat pritëse të cilat siguronin vendndodhjen dhe burimin kryesor të financimit. Komisioni nënshkroi një marrëveshje me strukturën pritëse - një universitet, autoritet lokal, etj. - duke marrë përsipër ofrimin e shërbimeve dhe mbështetjes së nevojshme për të mundësuar zhvillimin e aktiviteteve të saj dhe, në raste të caktuara, një grant vjetor.

 

Çfarë janë ndërfaqet e transmetimit të informacionit të drejtpërdrejtë të Europe Direct dhe cili është roli i tyre?

Pas miratimit të komunikatës për zbatimin e strategjisë së informacionit dhe komunikimit për Bashkimin Evropian (COM (2004) 196), u krijua një gjeneratë e re e shërbimeve informative bazë për publikun e gjerë, të lidhur në rrjet me emrin Europe Direct Information Relays, nga KE, në vitin 2005. Në ditët e sotme, ndërfaqet e transmetimit të informacionit të drejtpërdrejtë në Europë zgjidhen, në nivel kombëtar, përmes një thirrjeje për propozime, nga përfaqësimi i KE dhe më pas i miratuar nga KE, që ka të drejtë të monitorojë dhe mbikëqyrë këto ndërfaqe transmetimi.

Strukturat, që hostojnë rreth 500 Qendra Europe Direct të shpërndara në të gjitha VA, janë zgjedhur në bazë të kritereve të ngjashme të ligjshmërisë, përzgjedhjes dhe shpalljes fitues si dhe dispozitave përkatëse financiare në kuadër të Rregullores Financiare në fuqi (tani Rregullorja e BE-së 1268/2012). Struktura e përzgjedhur hostuese është pajisur me një grant veprimi në vit, që jepet në bazë të një programi vjetor të punës dhe buxhetit të përkohshëm, të paraqitur çdo vit nga Qendra Evropiane e Drejtpërdrejtë në KE për miratim.

Për stabilitetin dhe vazhdimësinë e aktiviteteve të informacionit dhe komunikimit, të planifikuara nga çdo Europe Direct në programin e tyre të punës, granti mbulohet nga një marrëveshje shumëvjeçare kuader dhe zbatohet çdo vit nga një marrëveshje specifike vjetore.

Decentralizimi i informacionit të ndërfaqeve të transmetimit të informacionit të BE-së synon zhvillimin e një politike të komunikimit nga afër që mund të nxisë dhe të kontribuojë në krijimin e një sfere publike Evropiane. Në fakt, duke pasur parasysh burimet e kufizuara financiare dhe kapacitetet e institucioneve të BE-së për të prekur edhe nivelin local/vendor, pa mbështetjen aktive nga ky Rrjet i Ri i Informacionit, përhapja e mesazheve apo angazhimi efektiv me publikun e gjerë nuk do të ishte e mundur. Mbulimi gjeografik i rrjetit në të gjitha VA siguron një përfaqësim adekuat dhe shpërndarje në të gjithë BE-në bazuar në densitetin demokratik dhe merr parasysh situatat e ndryshme që ekzistojnë në një Bashkim të tillë të zgjeruar.

Ndërfaqet e transmetimit të drejtpërdrejtë të informacionit Europe Direct përfaqësojnë shumë lloje të ndryshme të strukturave pritëse, organizma jofitimprurëse aktive në Shtetet Anëtare që promovojnë parimet, vlerat dhe politikat në përputhje me objektivat e Traktateve.