Ambassador Soreca: "You are EU ambassadors in your municipalities, and I will be your voice"

  • Posted on: 24 July 2020
  • By: admin

Ambasadori Soreca, takim me përgjegjësit e Njësive të Integrimit në 61 Bashkitë e Shqipërisë

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqiperi, Z. Luigi Soreca, si dhe Kryenegociatori i Shqipërisë në BE, Ambasadori Zef Mazi, kanë zhvilluar një takim online me përgjegjësit dhe koordinatorët e Njësive të Integrimit Evropian në të 61 Bashkitë e Shqipërisë. Në takimin e organizuar nga “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga BE, ka marrë pjesë Zëvendësministrja e Brendshme, Znj. Romina Kuko dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, Z. Bekim Murati.

Ambasadoroi Soreca ka vlerësuar peshën që ka marrë tashmë rrjeti i Njësive të Integrimit Evropian, që koordinohet prej Projektit “Bashkitë për në Evropë”. Duke theksuar se më shumë se 70 përqind e legjislacionit evropian, zbatohet në nivel lokal, Ambasadori Soreca ka siguruar pjesëmarrësit në takim se “në 2 vitet e ardhshëm të mandatit tim, do i dedikohem punës për të ndihmuar Z. Mazi, qeverinë qendrore dhe atë lokale, për t’u angazhuar në mënyrën e duhur në marrëdhëniet me Brukselin".

"Bashkimi Evropian ka mbështetur dhe do të vazhdojë ta mbështesë Shqipërinë, si politikisht ashtu edhe financiarisht”, ka thënë AmbasaMeeting of EU Ambassador, H.E. Luigi Soreca with the heads and staffs of the European Integration Units in 61 Municipalities of Albania

The Ambassador of the European Union in Albania, Mr. Luigi Soreca and the Chief Negotiator of Albania in the EU, Ambassador Zef Mazi, held an online meeting with the heads and coordinators of the European Integration Units in the 61 Municipalities of Albania. The meeting organized by "Municipalities for Europe", an EU-funded project, was attended by the Deputy Minister of Interior, Mrs. Romina Kuko and the Director of the Agency for Support of Local Self-Government, Mr. Bekim Murati.

Mr. Soreca praised the importance and role that the network of European Integration Units - which is coordinated by the Project "Municipalities for Europe" - has already achieved. Emphasizing that more than 70 percent of EU Acquis is implemented at the local level, Ambassador Soreca assured the participants in the meeting that “in the next 2 years of my term, I will dedicate my work to help and support Mr. Mazi, as well as the central and local governmente, in order for them to engage properly in the relations with Brussels".

"The European Union has supported and will continue to support Albania, both politically and financially," said the Ambassador, who spoke concretely about the assistance that the EU has given to Albania over the years: "The European Union supports Albania with more than 100 million Euros per year, while Albania has benefited more than 1.5 billion Euros of EU funds in the last 15 years, adding to these the aid we are providing after the earthquake and currently for the fight against Covid19”.

The Ambassador promised the participants in the meeting that he will continue the tour of the campaign "Europe is here", which he opened from the city of Vlora.

Chief Negotiator Mazi, speaking to the staffs of the European integration units, said that we have reached a moment when the mayors of Albania, should be aware of the tasks and obligations that the process of integration will bring, and for which they must be prepared today. "It is important that we all work together in a coordinated manner, because this is the only way, we will we make progress," said Ambassador Mazi, who added that “we should make use of the support  I have felt from the EU Delegation to Albania since day one of my mission”. Because, said Ambassador Mazi, it will be a long and difficult road and we must be prepared to go to the end.

In the meeting, some of the heads of the European Integration Units raised their questions and concerns for Mr. Soreca and Mr. Mazi, both for clarifying the role of Municipalities in the European Integration process, as well as the incentives for the staffs of EU Integration Units.

The meeting was coordinated and moderated by Mrs. Jolanda Trebicka, director of "Municipalities for Europe", a project funded by the European Union. This was the second meeting within 2 months, of Ambassador Soreca with the Heads of Integration Units in the 61 Municipalities of Albania.dori, i cili ka folur më tej konkretisht për ndihmën që BE i ka dhënë Shqipërisë ndër vite: “Bashkimi Evropian mbështet me më shumë se 100 milion Euro në vit, ndërkohë që Shqipëria ka përfituar më shumë se 1.5 miliard Euro fonde të BE në 15 vitet e fundit, duke i shtuar këtyre edhe ndihmat që po ofrojmë pas tërmetit dhe aktualisht për Covid19”.

Ambasadori theksoi se do të vazhdojë turin e takimeve në kuadër të fushatës “Evropa është këtu”, të cilën e çeli dje nga qyteti i Vlorës.

Kryenegociatori Mazi theksoi për stafet e njësive të integrimit evropian, se kemi mbërritur në një moment kur kryetarët e Bashkive të Shqipërisë duhet të vetëdijësohen fort për detyrat dhe detyrimet që do të ndeshin në të ardhmen, dhe për të cilat duhet të përgatiten që sot. “E rëndësishme është që të punojmë të gjithë bashkë të koordinuar, sepse vetëm kështu do të bëjmë progres”, tha Ambasadori Mazi i cili shtoi se “mbështetja që kam ndjerë në këtë fillim të punës nga ana e Delegacionit të BE në Shqipëri, duhet që të shfrytëzohet maksimalisht për të çuar përpara procesin. Sepse do të jetë një rrugë e gjatë dhe e vështirë dhe duhet që të jemi të përgatitur për të shkuar deri në fund”.

Në takim, disa prej drejtuesve të Njësive të Integrimit Evropian kanë ngritur shqetësime për Z. Soreca dhe Z. Mazi, si për qartësimin e rolit të Bashkive në procesin e Integrimit evropian, ashtu edhe për incentiva për drejtuesit dhe koodinatorët e Njësive të Integrimit në bashkitë e Shqipërisë.

Takimi është koordinuar dhe moderuar nga Znj. Jolanda Trebicka, drejtuese e “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Ky ishte takimi i dytë brenda 2 muajsh i Ambasadorit Soreca me Drejtuesit e Njësive të Integrimit në 61 Bashkitë e Shqipërisë.