MANUAL UDHËZUES PËR KOORDINIMIN E FINANCIMEVE TË HUAJA NË NIVEL VENDOR - Korrik 2019