LEGJISLACIONI I BASHKIMIT EVROPIAN DHE QEVERISJA VENDORE NË SHQIPËRI