“Shkrimi i një Projekti të suksesshëm” / “BE për Bashkitë”, dhe “Bashkitë për në Evropë”, sesione trainimesh në Lezhë

  • Posted on: 4 May 2022
  • By: admin

Projektet “BE për Bashkitë” dhe “Bashkitë për në Evropë 2.0”, të financuara nga Bashkimi Evropian kanë organizuar në Lezhë seanca informimit dhe trainimi mbi “Shkrimin e një Projekti të suksesshëm”, ku kanë marrë pjesë bashkitë që kanë interes të aplikojne në thirrjen e dytë të skemës së Granteve të projektit BE për Bashkitë (EU for Municipalities - EU4Municipalities).
Fillimisht, përfaqësuesit e Njësive të Integrimit janë njohur me prezantimin hap pas hapi të  formatit dhe procedurave të Thirrjes së Dytë të Skemës së Granteve të “BE për Bashkitë” (EU4Municipalities), një sesion ky i mbajtur nga ekipi i projektit “BE për Bashkitë” (EU4Municipalities).
Në pjesën e dytë, aktiviteti ka vazhduar me trajnimin mbi “Ciklin e Shkrimit të një Projekti të Suksesshëm”, bazuar në qasjen e Ciklit të Menaxhimit të Projektit, i menaxhuar nga projekti “Bashkitë për në Evropë” dhe me praninë e ekspertëve të jashtëm. 
Gjatë trainimit, janë asistuar të gjithë aplikantët e interesuar për shkrimin e projekteve për thirrjen e dytë të Skemës së Granteve të “BE për Bashkitë”. 
Metodologjia e trajnimit u fokusua në shpjegimin e hapave për hartimin e një projekti bazuar në qasjen e Ciklit të Menaxhimit të Projektit (PCM approach), si një ushtrim i kombinuar mes orientimit të trajnerëve dhe simulimit të hartimit të një projekti të improvizuar nga vetë pjesëmarrësit gjatë ditëve të trajnimit.