EU Corner Delvinë Municipality

Address: 
Lagjja"SinanBallaci" Rruga "NazifHaderi",Godina e Bashkise ,Kati i pare, Zyra e Informacionit
Koordinator: 
Blerta Bajrami
Mobile: 
00355 (0) 695712286