Të studiosh në Bashkimin Evropian

  • Posted on: 8 October 2018
  • By: admin

Në datën 10 Maj 2018, Këndi i BE pranë Bashkise Elbasan, zhvilloi një takim infomues mbi mundësitë e studimt në Bashkimin Evrope, me nxënës të shkollave të mesme të qytetit të cilët janë njëkohesisht edhe pjestarë të Këshillit Rinor Elbasan.

Me kërkesëm e këtyre të fundit, stafi i Këndit të BE përgatiti një material informues mbi mënyrën e aplikimit, kushtet, afatet dhe shume informacione të tjera të nevojshme për studentët që duan të studiojnë në universitet evropiane. 

Një hapësirë të veçantë në prezantim mori edhe programi Erasmus+ i BE për të cilin ka gjithmonë një interes në rritje nga kjo grup – moshë.