Histori nga vendi

Në datën 7 Maj 2018,  në Bashkine Prrenjas, ne ambjentet e zyres se Keshillit Bashkiak, Këndi I BE në këtë qytet mundësoi zhvillimin e takimit me Krypleqt e fshatrave të Bashkisë në kuadër të programit "IPARD II" të Bashkimit Europian  i cili ofron mbështetje të konsiderueshme për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Shqipëri.
Gjatë takimit të pranishmit patën mundësi të njohen nga afër më mundësitë që ofron ky program si dhe të gjejnë përgjigje të një seri pyetjesh që ata i shqetësojnë në lidhje me ecruinë e bizneseve të fermerëve të fshatrave të tyre.

Në datën 5 Qershor 2018, Kendi i BE-së në Bashkinë Prrenjas në bashkëpunim me shoqatën mjedisore “Agri-en” në Ditën Botërore të Mjedisit organizuan 
një aktivitet për pastrimin e mjedisit,
Në këtë aktivitet marën pjesë së bashku me administratën e Bashkise, edhe nxënës të shkollës 9-Vjeçare Prrenjes Fshat. 

Kendi i BE-së në Bashkinë Prrenjas në datën 8 Qershor 2018, organizoi trajnimin mbi "Ciklin e Menaxhimit të Projekteve"
Në këtë trajnim morën pjesë nëpunësit e administratës së bashkisë nga Drejtoria Juridike, Shërbimi Social, Drejtoria e Urbanistikes, Drejtoria e Finances etj… të cilët morën informacionin e duhur mbi shkrimin e një projekt - propozimi. Kjo aftësi e marë gjatë trainimeve të projektit Bashkitë për në Evropë, u përcoll për stafin e bashkisë nga koordinatori I BE së qytetit.  

Kendi i BE-se në Bashkinë Prrenjas në datën 9 Korrik 2018 organizoi në sallën e këshillit të bashkise, workshopin me temë "Vlerësimi i nevojave për shërbimee e kujdesit shoqëror ".

Ky takim kishte për synim të përthithë këndvështrimin e të gjithë aktorëve publikë dhe jopublikë në fushen e shërbimeve të kujdesit shoqëror mbi kategoritë vulnerabël dhe nevojat për sherbime të kujdesit shoqëror në territorin e kësaj Bashkie. 

Në datën 1 Korrik 2018, në Këndin e BE të bashkisë Poliçan u zhvillua një takim me anëtarët e Komisionit Multidisiplinor për rastet e problemeve sociale në këtë qytet.

Më këtë rast anëtarët e këtij komisionit u informuan nëpërmjet një prezantimi të shkurtër mbi qëllimin dhe rrolin e Këndit të BE-së në këtë bashki.

Ky aktivitet u organizua në ambjentet e Këndit të BE, jo vetëm për të njohur më nga afër këtë zyre por edhe në kuadër të informimit të publikut dhe administratës së Bashkisë mbi Bashkimin Europian dhe politikat e tij.

Në datën 28 Maj 2018, Këndi i BE-së Shkodër organizoi takimin e rradhës me studentët të Universitetit "Luigj Gurakuqi", Fakulteti i Shkencave të Natyrës. 

Në vëmendje të veçantë ishte njohja e të rinjve me projektin “Bashkitë për në Evropë”, funksionet e këndit të BE-së dhe veçanërisht mundësitë e përfitimit nga programi Erasmus Plus i BE.

Në ditën botërore të luftës kundër duhanit, Këndi i BE-së Shkodër në bashkëpunim me Drejtorinë e Strehimit dhe Shërbimit Social, organizoi një aktivitetet me nxënësit e shkollës së mesme “Shejnaze Juka” të këtij qyteti.
Qellimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi i të rinjve lidhur me rreziqet që sjell konsumimi i duhanit. 

Zj. Lorena Bardeli, specialiste e Sektorit të Shëndetit Publik dhe Mbrojtjes së Konsumatorit pranë bashkisë Shkodër, trajtoi problematikat që sjell konsumi i duhanit.

Përgjatë muajit Shkurt 2018, Këndi i BE në bashkinë Vlorë, organizoi një sërë aktivitetesh informuese në disa nga shkollat e mesme të përgjithëshme të qytetit. 

Këto aktivitete patën për qëllim informimin e të rinjve dhe të rejave të këtyre shkollave, mbi projektin ‘Bashkitë për në Evropë’, prezantimin e Këndit të BE për ta si dhe përfitimet që rrjedhin prej preencës së tij në qytetin e Vlorës për vetë ata, si dhe për institucionet shkollore.  

Në daten 27 Qershor, ne ambientet e Bashkisë Skrapar, u zhvillua takimi i parë formues i Projektit DynaMob 2.0, nje projekt i bashkefinancuar nga Bashkimi Evropian, ne kuader te thirrjes Interreg IPA CBC Itali-Shqiperi-Mal i ZI 2014 - 2020. 
Gjatë këtij takimi, koordinatorja locale e BE në Skrapar, Znj.Anxhelina Zhuri theksoi rolin e Kendit të BE në përthithjen e fondeve nga Bashkimi Evropian, asistencën që ofron ky kënd për këdo të interesuar për të njohur programet e BE si dhe për të aplikuar në këto programe për projekte të ndryshme.
 

Në datë 8 Mars 2018, Këndi i BE në bashkinë Shkodër organizoi një takim informues me nxenësit e shkollës së mesme të përgjithëshme ‘’Pjetër Meshkalla’’ të qytetit, me temë "Siguria në internet" e cila u trajtua nga Znj. Sallaku (Përgjegjëse e sektorit të IT-së pranë Bashkisë Shkodër) dhe njëkohësisht bashkëpunëtore e këndit në këtë bashki.

Faqet