Histori nga vendi

Në datën 10 Maj 2018, në kuadër të Javës Evropiane, Këndi i BE-së në bashkinë Dibër zhvilloi aktivitetin me titull “Zëri im në Planifikimin e Qytetit”.

Të rinjtë e qytetit të Peshkopisë, të cilët janë pjesë edhe e Forumit Rinor të qyetit, shprehën idetë e tyre rreth mundësive që mund t’u  ofrohen atyre nga admnistrata vendore në lidhje me nismat dhe iniciativat që ata kanë për zhvillimin e qytetit. 

Gjatë këtij aktiviteti u diskutua rreth qytetarisë aktive dhe se si të rinjtë mund të luajnë një rol më aktiv në jetën sociale, kulturore, dhe sportive të qytetit.

Në datat 24 – 25 Maj Këndi BE Dibër iu bashkua trajnimit 2 ditor rreth skemave mbështetëse të programit IPARD II, organizuar nga CBS, me fokus sipërmarjet në fushën e agrobiznesit  në rajonin e Dibrës. 

Në këtë trajnim sipërmarësit u informuan mbi financimet alternative që ofrohen nga fondet e BE për fermerët lokalë si dhe procedurat e aplikimit për aksesimin e këtyre fondeve.

Këndi i BE Dibër, në datën 17 Qershor 2017, iu bashkua Panairit Rajonal të Punës,  pjesë e të cilit ishin mësues, nxënes, qytetarë, feremrë, sipërmarës si dhe autoritetet vendore, të cilët shprehën interes rreth Kendin të BE në ëtë qytet, informacioneve dhe mundësive që ai ofron. 

Gjatë këtij panairi pjesmarrësit u informuan rreth mundësive, emigracionit të parregullt, Erasmus + dhe programit IPARD II, të cilat u mundesuan për të pranishmit nga eksperte vendas të thirur në këtë aktivitet nga Këndi i BE së këtij qyteti. 

Në datën 11 Prill 2018, Këndi i BE në bashkinë Cërrik, zhvilloi një takim informues me nxënësit e shkollës së mesme “Miranda Baku” në fshatin Gostimë të qytetit të Cërrikut.

Gjatë këtij takimi, nxënësit e klasave të 12 – ta të kësaj shkolle, jo vetëm u  njohën me Këndin e BE që është hapur tashmë në bashkinë Cërrik, rrolin dhe detyrat e tij, por ndoqën një prezantim të gjerë në lidhje me politikat rinore të BE, si dhe programin Erasmus Plus që mbështet shkollimin dhe lëvizshmërinë e të rinjve në vende të ndryshme anëtare të BE. 

Në datën 5 Mars 2018, Këndi i BE, pranë Bashkisë Bulqizë organizoi një sesion informimi me të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile që operojnë brenda juridiksionit të Bashkisë Bulqizë.

Ky takim, u thirr me qëllimin për të njohur organizatat me funksionin, mundësitë, dhe programet që ofon BE në kuadër të forcimit të kapaciteteve të Shoqrisë Civile.

Në datën 13 Mars 2018, Këndi i BE pranë bashkisë Bulqizë, organizoi një takim informues me maturantët e shkollave të mesme të qytetit të Bulqizës, në lidhje me Programin Erasmus Plus të Komisionit Evropian si dhe mbi orientimin e karrierës brenda vendit.

Në këtë takim morën pjesë shumë maturantë nga këto shkolla.

Ditën e premte, në datën 6 Prill 2018, Koordinatori i Këndit të BE në Bashkinë e Bulqizës, realizoi një takim me nxënësit më aktivë të shkollës së mesme të përgjithëshme të qytetit. 

Ky takim, vjen në kuadrin e një sërë nismash që po projektohen për tu ndërmarrë në këtë qytet, me qëllimin për ta bërë sa më aktiv dhe ndërveprues komunitetin.

Në datën 27 dhe 28 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë e Bulqizës, organizoi një trajnim 2 ditor me të rinjtë e këtij qyteti  temë : m”Qytetaria Aktive dhe modeli evropian i saj”.

Në këtë trajnim morën pjesë gjithsesj 25 nxënës nga shkolla të mesme të bashkisë Bulqizë si edhe aktivistë të tjerë që angazhohen në komunitet mbi këtë temë në qytet. 

Në datën 22 Maj 2018, Koordinatori i Këndit të BE në Bashkinë e Bulqizës, ishtë i ftuar nga Shkolla profesionale e këtij qyteti për të prezantuar mundësitë e financimit nga ana e programeve të BE për binzeset e vogla dhe ato të mesme 

Ky prezantim në formë leksioni u zhvillua në një nga auditoret e Shkollës profesionale Bulqizë, dhe konkretisht në Kursin “Menaxhim Binzesi”.

Pjesëmarrës, ishin të gjithë studentët e këtij kursi, trajnuesit e kurseve, dhe përfaqësues nga Zyra e Punës Bulqizë, prej nga varet edhe kjo shkollë profesinale.

Në datën 17 Prill 2018, Këndi i BE-së në Bashkinë Belsh organizoi një takim informues në lidhje me programet dhe fondet e Bashkimit Evropian, me strukturat e brendëshme të kësaj bashkie; Drejtoria e Bujqësisë, Drejtora e Urbanistikës, Drejtoria e Turizmit dhe ajo e Kulturës. 

Gjatë këtij takimi informues, të pranishmit patën rastin të marin një informacion të gjerë në lidhje me programin IPA ( faza e dytë), si dhe programet e ndryshme evropiane ( Horizon 2020, COSME, Evropa për qytetarët) në të cilat vendi ynë mer pjesë me të drejta të plota, 

Faqet